Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správne poplatky

Poplatky za pracovné úkony vykonané na Obecnom úrade v Šarišských Bohdanovciach

Poplatok za užívanie priestorov „Domu smútku“ a jeho zariadenia

priestor obradnej miestnosti 7,00
chladiace zariadenie: pre občanov s trvalým pobytom v obci (za jeden deň) 4,00
chladiace zariadenie: pre občanov bez trvalého pobytu v obci (za jeden deň) 7,00

Cintorínsky poplatok na obecnom cintoríne (na 10 rokov)

 • pre občanov trvalé bývajúcich v obci:
 
poplatok za jedno hrob 10,00
poplatok za dvoj hrob 20,00
poplatok za detský hrob 1,00
poplatok za urnové miesto 5,00
 • pre občanov bez trvalého pobytu v obci
 
poplatok za jedno hrob 30,00
poplatok za dvoj hrob 60,00
poplatok za detský hrob 5,00
poplatok za urnové miesto 20,00

Poplatok za KUKA nádobu (aj odcudzenú)                           100 % z kúpnej ceny

od poplatku je oslobodený občan, FO, PO, ktorej sa poskytuje KUKA nádoba po prvý krát (t.j. po kolaudácií novej nehnuteľnosti)

Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase a rozhlasovú reláciu

podnikateľské aktivity, oznamy a pod. 1,50
relácie k jubileám 3,00

Jednorazový poplatok za užívanie verejného priestranstva pri predaji tovarov a služieb

4,00

Poplatok za užívanie priestorov budovy obecného úradu a kultúrneho domu

 • pre občanov s trvalým pobytom v obci
 
v období od 15.04 – 14.10. kal. roka 130,00
v období od 15.10 – 15.04. kal. roka 170,00
 • pre občanov bez trvalého pobytu v obci
 
v období od 15.04 – 15.10. kal. roka 140,00
v období od 15.10 – 15.04. kal. roka 175,00
   
svadobné pohostenie poobede  
v období od 15.04 – 14.10. kal. roka 17,00
v období od 15.10 – 15.04. kal. roka 27,00
   
reklamná výstava (OcÚ), predvedenie, kultúrne podujatie 20,00
   
reklamná výstava, predvedenie – po pracovnej dobe 40,00
   
tanečná zábava (diskotéka) pre spoločenské organizácie obce  
v období od 15.04 – 15.10. kal. roka 35,00
v období od 15.10 – 15.04. kal. roka 75,00
   
kar 10,00
   
stoly a stoličky  
za stoly: občania (ks/deň) 0,30
za stoly: organizácie (ks/deň) 0,70
za stoličky: občania (ks/deň) 0,10
za stoličky: organizácie (ks/deň) 0,20
za používanie obrusov (1 ks) 2,00
   
zapožičanie riadu bez ohľadu na počet (deň) 4,00

Zapožičanie telocvične ZŠ s MŠ

jeden vstup skupiny (občanov s trvalým pobytom v obci) do 2 hodín 10,00
jeden vstup skupiny (občanov bez trvalého pobytu v obci) do 2 hodín 20,00

Vydanie tabuľky so súpisným číslom

7,00

Vydanie potvrdenia, rozhodnutia ...

 
vydanie potvrdenia 5,00
vydanie rozhodnutia, vyjadrenia, stanoviska ... 16,50

Poplatok za kopírovanie

A4 – jednostranný 0,10
A4 – obojstranný 0,15
A4 – jednostranný – farebný 0,20
A3 – jednostranný 0,20
A3 – obojstranný 0,30

Poplatok za skenovanie

A4 – 1 strana 0,10

Poplatok za fax

Slovensko – 1 strana 0,80
zahraničie – 1 strana 1,80
   

Poplatok za užívanie štiepkovača

cena za 1 hodinu práce (pohonné hmoty dodá užívateľ) 1,00

 


 

Výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

I. ČASŤ: VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
fyzická osoba 16,50
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená podnikanie 165,50
 
Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 1,50
   
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí 5,00
   
Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku 1,50
cudzom jazyku 3,00
   
Osvedčenie  
podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 1,50
odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis 5,00
   
Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov 1,50
   
Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa
inej položky sadzobníka
4,50
   
Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 16,50
   
Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 6,50
   
Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (svedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33,00
   
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 5,00
   
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania 16,50
   
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
fyzická osoba 9,50
právnická osoba 165,50
   

II. ČASŤ: VNÚTORNÁ SPRÁVA

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 1,50
   
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50
   
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50
   
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50
   
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66,00
   
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 33,00
   
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 66,00
   
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50
   
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 199,00
   

III. ČASŤ: PÔDOHOSPODÁRSTVO

Vydanie rybárskeho lístka  
týždenný 1,50
mesačný 3,00
ročný 7,00
trojročný 17,00
   

IV. ČASŤ: STAVEBNÁ SPRÁVA

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
pre fyzickú osobu 40,00
pre právnickú osobu 100,00
   
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20,00
   
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
   
 • na stavby na bývanie
 
na stavbu rodinného domu 50,00
na stavbu bytového domu 200,00
 • na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
 
ak zastavaná plocha nepresahuje 25m2 25,00
ak zastavaná plocha presahuje 25m2 50,00
 • na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
 
rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 35,00
bytových domov 100,00
 • na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
 
garáže s jedným alebo dvoma miestami 30,00
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30,00
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30,00
na spevnené plochy a parkoviská 30,00
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 30,00
 • na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
 
garáže s jedným alebo dvoma miestami 50,00
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 50,00
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 50,00
na spevnené plochy a parkoviská 50,00
na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady 50,00
   
 • na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb
  pred dokončením
20,00
 • na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 EUR vrátane 100,00
nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane 200,00
nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane 400,00
nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane 600,00
nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane 800,00
nad 10 000 000 EUR 1000,00
 • na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby
50,00
 • na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m²
60,00
 • na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m²
150,00
   
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre  
fyzickú osobu 30,00
právnickú osobu 100,00
   
Žiadosť o zmenu doby trvania  
reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m² 60,00
na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m² 150,00
   
Ohlásenie jednoduchej stavby pre  
fyzickú osobu 20,00
právnickú osobu 50,00
   
Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m² 30,00
   
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre  
fyzickú osobu 10,00
právnickú osobu 30,00
   
Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia 80,00
   
Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby 10,00
   
Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe 30,00
   
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10,00
   
Žiadosť o povolenie  
 • na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním
30,00
 • na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
 
fyzickú osobu 20,00
právnickú osobu 50,00
 • terénnych úprav pre
 
fyzickú osobu 20,00
právnickú osobu 100,00
   
Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti 100,00
   
Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia 20,00
   
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  
 • na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
 
rodinný dom 35,00
bytový dom 120,00
 • na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
 
ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25,00
ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50,00
 • na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
 
rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 25,00
bytových domov 50,00
 • na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
 
garáže s jedným alebo dvoma miestami 20,00
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 20,00
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 20,00
na spevnené plochy a parkoviská 20,00
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 20,00
 • na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
 
garáže s jedným alebo dvoma miestami 30,00
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30,00
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30,00
na spevnené plochy a parkoviská 30,00
na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady 30,00
 • na zmeny dokončených stavieb
20,00
 • na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb
  pri predpokladanom rozpočtovom náklade
 
do 50 000 EUR vrátane 60,00
nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane 120,00
nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane 250,00
nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane 400,00
nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane 530,00
nad 10 000 000 EUR 660,00
 • na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m²
50,00
   

VI. ČASŤ: DOPRAVA

Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi  
na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku v obci 25,00
na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek v obci 180,00
   
Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu 15,00
   
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len "nadmerná preprava“ alebo „nadrozmerná preprava")
 • za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
nadrozmerná preprava  
pri prekročení prípustnej šírky vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je  
do 300,0 20,00
od 300,1 do 350,0 30,00
od 350,1 do 400,0 40,00
od 400,1 do 500,0 75,00
a za každých ďalších aj začatých 10 cm 20,00
pri prekročení prípustnej výšky vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je  
do 400,0 20,00
od 400,1 do 450,0 40,00
od 450,1 do 500,0 115,00
a za každých ďalších aj začatých 10 cm 20,00
pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je  
do 12,00 20,00
od 12,01 do 22,00 115,00
nad 22,01 190,00
a za každých ďalších aj začatých 5,0 m 55,00
   
nadmerná preprava  
pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti, ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je  
do 20,00 115,00
od 20,01 do 30,00 190,00
od 30,01 do 50,00 300,00
a za každých ďalších aj začatých 10 t 75,00
pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je  
od 3,01 do 5,00 95,00
od 5,01 do 10,00 150,00
od 10,01 do 15,00 270,00
od 15,01 do 20,00 380,00
a za každých ďalších aj začatých 5% 190,00
 • za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky
nadrozmerná preprava 190,00
ostatné prípady 380,00
 • za nadmernú prepravu, ak celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy neprekročí 60 t, alebo nadrozmernú prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac šesť mesiacov sa poplatok zvýši na päťnásobok
 • za nadmernú prepravu, ak celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy prekročí 60 t, alebo nadrozmernú prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov sa poplatok zvýši na dva a pol násobok
 • za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku
za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača  
neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na nápravu 115,00
prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu nápravu 230,00
za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov  
neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na nápravu 570,00
prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu nápravu 1150,00
   
Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia  
do 24 hodín od doručenia žiadosti 75,00
do 48 hodín od doručenia žiadosti 55,00
   
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií 80,00
   
Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií 70,00
   
Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií 40,00
   
Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy 75,00
   
Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 40,00
   
Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie 115,00
   
Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie  
reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m² 30,00
reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m² 60,00
reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m² 150,00
   
Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 30,00
   
Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s  
cestou 115,00
miestnou komunikáciou 75,00
   

VIII. ČASŤ: FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:  
číselné lotérie 350,00
okamžité lotérie 350,00
výherné prístroje, za každý výherný prístroj 1500,00
charitatívne lotérie alebo stávkové hry okrem kurzových stávok 350,00
žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie 350,00
kurzové stávky 4000,00
hazardné hry v kasíne 7000,00
bingo vrátane špeciálneho binga 4000,00
hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry 1700,00
hazardné hry hore neuvedené 1700,00
   
oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína alebo o zámere pokračovať v prevádzkovaní 100,00
   
oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách údajoch alebo dokladoch, na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie 30,00
   
vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie 100,00
   
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50
Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50
   
Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správcu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu 9,50
   
Vydanie potvrdenia obcou alebo orgánom finančnej správny podľa osobitného predpisu 3,00
   
Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ 1,50
   
Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra 9,50
   
Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu 16,50
   
Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie 6,50
   
Žiadosť o udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva 9,50
   
Žiadosť o prerušenie daňového konania 9,50
   

X. ČASŤ: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona (zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)
fyzická osoba 10,00
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100,00
   
Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom (zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)
fyzická osoba 10,00
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100,00
   

 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka