Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Povinné zverejňovanie

Informácie, ktoré povinne zverejňuje obec

Informácie zverejňované na úradnej tabuli

 • návrh nariadenia a vyhlásenie nariadenia jeho vyvesením,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o vyslovení nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce vo veciach územnej samosprávy a zákonom a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
 • právoplatné uznesenie súdu o pozastavení účinnosti všeobecne záväzného nariadenia obce,
 • oznámenie o vyhlásení miestneho referenda,
 • výsledky hlasovania obyvateľov v miestnom referende,
 • pozvánka na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva s návrhom programu rokovania,
 • vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra,
 • návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce,
 • návrh rozpočtu obce, návrh záverečného účtu obce,
 • zámer predať alebo prenajať svoj majetok,
 • verejné vyhlášky, dražobné vyhlášky, oznámenia o doručení listových zásielok a oznámenia podľa osobitných predpisov (napr. zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznámenia o zrušení trvalého pobytu, prípadne iné informácie podľa zákona č. 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov).

Informácie zverejňované v sídle Obecného úradu

 • spôsob zriadenia obce, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
 • miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
 • miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia obce vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
 • postup, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
 • prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci,
 • sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Informácie zverejňované na webovom sídle obce

 • zmluvy, ktoré uzatvára obec, bezodkladne po uzavretí zmluvy,
 • údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác (v štruktúrovanej a prehľadnej forme) do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia,
 • údaje o uhradených faktúrach za tovary, služby a práce (v prehľadnej a štruktúrovanej forme) do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry,
 • súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € bez DPH (štvrťročne),
 • zámer predať alebo prenajať svoj majetok,
 • informácie o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov v ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce.

 

Správny poriadok

Zavedené pravidlo správneho konania, tzv. zásadu informovanosti verejnosti.

Táto zásada ukladá obci prevádzkovať nepretržite, t.j. 24-hodín denne, prístupnú úradnú tabuľu. Rovnako musí obec na takejto tabuli a tiež na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom, informovať zrozumiteľne a včas verejnosť o začatí, uskutočnení a o skončení všetkých konaní, ktoré sú „predmetom záujmu verejnosti“ t.j. napr. o konaniach z oblasti životného prostredia (výrub stromov, drevín..), ďalej o konaniach v ktorých verejnosť aktívne využije zákonný prostriedok (napr. petíciu), ale aj o konaniach, v ktorých zákon garantuje postavenie tzv. účastníka konania mimovládnym organizáciám a pod. 

Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí

Podľa tohto zákona musia obce „šíriť“ – bez akejkoľvek aktívnej žiadosti iných osôb, všetky informácie o životnom prostredí, vrátane informácií o činnostiach, opatreniach, politikách, plánoch, programoch a dohodách voveciach životného prostredia, ďalej informácie o stave zložiek životného prostredia (ovzdušia,voda, pôda..) a faktoroch ako sú látky, energia, hluk, vibrácie, odpady, a pod., správy o stave životného prostredia a povolenia s významným vplyvom na prostredie, štúdie o environmentálnych vplyvoch a pod.


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka