Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Opravný prostriedok

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené.
 

Odvolanie

Miesto a lehota:

Odvolanie treba podať na podateľni obecného úradu obce Šarišské Bohdanovce v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon.

Spôsob:

  • písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe
  • ústne do zápisnice

Podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do 3 pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.
Na dodatočné doplnenie podania sa nevyzýva.


Z odvolania by malo byť zrejmé:

  • kto ho podáva
  • číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia, proti ktorému smeruje
  • čoho sa odvolávateľ domáha

Podanie v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť jeho ďalšie náležitosti.


Mimoriadne opravné prostriedky


Obnova konania

  • konanie pred správnym orgánom ukončené rozhodnutím, ktoré je právoplatné, sa na návrh účastníka konania obnoví, z dôvodov v zákone taxatívne uvedených
  • miesto podania - podáva sa na správnom orgáne, ktorý rozhodol vo veci v poslednom stupni
  • lehota - v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr však do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia


Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

(ak osobitný zákon neustanovuje, že nie je prípustné)

  • správny orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý  rozhodnutie vydal, môže z vlastného alebo iného podnetu  preskúmať rozhodnutie, ktoré je právoplatné.

 

Protest prokurátora

  • podáva prokurátor

    
Možnosti súdneho preskúmania právoplatného rozhodnutia


Rozhodnutie obce Šarišské Bohdanovce je preskúmateľné súdom podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
V správnom súdnictve preskúmavajú zákonnosť rozhodnutia povinnej osoby  správne súdy na základe žalôb.
Správne súdy nepreskúmavajú právoplatné rozhodnutia povinnej osoby, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis.


 

dnes je: 26.8.2019

meniny má: Samuel

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka