Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Zasadnutia OZ


Pozvánka na zasadanie 10.12.2018

Pozvánka na I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vás pozýva na I. (ustanovujúce) zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Bohdanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2018 (pondelok) so začiatkom o 19.00 hodine v priestoroch obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce predsedom miestnej volebnej komisie
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
 5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva
 8. Určenie zástupcu starostu
 9. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov
 10. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
 11. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
 12. Určenie platu starostu obce
 13. Diskusia a rôzne
 14. Záver

 

                                                                                                                                      Peter Merkovský
                                                                                                                                         starosta obce 
Pozvánka pozvanka.pdf pozvanka.pdf (135 kB)

Aktuálny rok 2017

Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. O jeho zvolanie môže požiadať aj tretina poslancov obecného zastupiteľstva.          

Zasadnutie zastupiteľstva zvoláva a vedie spravidla starosta obce.

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa musí uskutočniť do 30 dní od konania volieb, toto rokovanie zvoláva dovtedajší starosta.

Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore, spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.   

Rokovania obecné zastupiteľstva sú zásadne verejné, vrátane otázok použitia verejných prostriedkov na platy a odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce, alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obce a pri prerokúvaní otázok nakladania s majetkom obce. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovania vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov. 

Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok  obecného zastupiteľstva.


 

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu?
 
 
219

 
 
 
338

 
 
 
61

 
 
 
71

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka