Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný poriadok

STAVEBNÉ POVOLENIE

 • pre samostatnú stavbu
 • zmenu (dokončenej stavby ak je spojená so stavebnými úpravami),
 • zmenu stavby pred jej dokončením,
 • zmena v užívaní stavby spojená so stavebnými úpravami,
 • súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska,
 • jednotlivé stavby súboru stavieb, ak budú po dokončení schopné samostatného užívania,
 • podmieňujúce preložky sieti a zariadení technického vybavenia -líniové stavby,
 • predĺženie platnosti stavebného povolenia.

  

K podaniu žiadosti je potrebné doložiť:

 • vyplnené tlačivo „žiadosť o stavebné povolenie“ rep. „žiadosť pre zmenu...“
 • doklad, ktorým žiadateľ preukazuje , že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo, k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej.
 • kópiu stavebného povolenia v prípade zmeny a odsúhlasenú stavebným úradom PD,
 • v prípade, že došlo k zmene stavebníka: aktuálne doklady, ktorými nový stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku i stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby (list vlastníctva)
 • projektovú dokumentáciu stavby (aj v prípade zmeny) spracovanú podľa § 9 vyhlášky MŽP SR š. 436/2000 Z.z. ktorá musí obsahovať diferencované spracovanie podľa druhu a účelu stavby. Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach
 • ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm a) stavebného zákona (jednoduchých stavieb) , postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním (doklad o vzdelaní- fotokópiu je potrebné k PD doložiť)
 • vyjadrenia dotknutých orgánov- správcov inžinierskych sietí
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania ak sa konali pred podaním žiadosti
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.
 • ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť stavebníkom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby
 • kópiu z katastrálnej mapy

 

Pri žiadosti o zmenu stavby pred dokončením alebo dokončenej stavby doloží stavebník:

 • vydané právoplatné stavebné povolenie
 • pôvodnú overenú projektovú dokumentáciu
 • projektovú dokumentáciu ku povoleniu zmeny a
 • dokladovú časť ako pri stavebnom povolení podľa druhu a rozsahu zmien, ktoré sú predmetom žiadosti

 

Poplatky: správny poplatok je potrebné zaplatiť v hotovosti pri podaní žiadosti podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

K žiadosti žiadateľ doloží doklad o „inom práve k pozemku“. Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:

 • nájomná zmluva,
 • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
 • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou
 • právo vyplývajúce z iných predpisov

 

Lehota pre vybavenie: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní, v prípade prerušenia konania lehoty neplynú).

NÁVRH NA VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

 • Rozhodnutia o umiestnení stavby
 • Rozhodnutia o využití územia
 • Rozhodnutia o chránenom území alebo ochrannom pásme
 • Rozhodnutie o stavebnej uzávere
 • Rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
 • Predĺženie platnosti územného rozhodnutia

 

K podaniu návrhu na vydanie územného rozhodnutia je potrebné doložiť doložiť:

 • vyplnené tlačivo „návrh na vydanie územného rozhodnutia“
 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke právo navrhovateľ k nehnuteľnosti
 • v prípade, že navrhovateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti doklad o tom, že má k predmetnej nehnuteľnosti iné právo alebo iné právo k pozemku
 • kópiu z katastrálnej mapy
 • situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie
 • v dvoch vyhotoveniach dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • vyjadrenia dotknutých orgánov správcov inžinierskych sietí
 • aktuálne doklady o vlastníckych vzťahoch k pozemkom, ktoré budú dotknuté navrhovanou stavbou vrátane inžinierskych sietí
 • písomný súhlas vlastníkov nehnuteľností podľa § 38 stavebného zákona v ktorom prehlásia, že súhlasia s vydaním ÚR , na nehnuteľnostiach, na ktorých sa navrhuje umiestnenie stavby, vrátane inžinierskych sietí (v prípade, že navrhovateľ nemá k pozemkom vlastnícke práva)

 

Upozornenie: rozhodnutie o umiestnení stavby sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk.

Poplatky: správny poplatok je potrebné zaplatiť v hotovosti pri podaní návrhu 

Upozornenie: Občan vnávrhu na vydanie územného rozhodnutia – v tlačive uvedie všetkých spoluvlastníkov, ak je pozemok v spoluvlastníctve, resp. ak požaduje, aby stavba bola v spoluvlastníctve. Rovnako postupuje pri uvádzaní aj v prípade účastníkov konania

K návrhu občan doloží v prípade, že pozemok nie je v jeho výlučnom vlastníctve, teda vo vlastníctve toho kto podáva návrh, doklad o „inom práve k pozemku“. Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:

 • nájomná zmluva,
 • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
 • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou
 • právo vyplývajúce z iných predpisov

 

Lehota pre vybavenie: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní, v prípade prerušenia konania lehoty neplynú).

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

 • pre dokončenú stavbu
 • časť stavby spôsobilej na samostatné užívanie,
 • časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena, alebo udržiavacie práce , pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie
 • dokončené terénne úpravy
 • reklamné a propagačné zariadenia len v prípadoch, že to stavebný úrad určil pri ich povolení
 • pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby a to aj v prípadoch, keď postačilo ohlásiť tieto stavby podľa § 55 ods. 2 písm. a).
 • zmena účelu užívania stavby bez zmeny stavby, ktorá spočíva v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a podstatnom rozšírení výroby alebo činnosti v užívaní stavby

 

K podaniu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť:

 • vyplnené tlačivo „Návrhu na vydanie kolaudačného“
 • opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím
 • geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľnosti nehnuteľností, tento doklad sa nedoplní ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby
 • rozhodnutia, súhlasy, vyjadrenia, stanoviska, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
 • ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby

 

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predkladajú na základe § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z z.:

Ods. 1

 • doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby
 • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku , ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného preskúšania (§ 43 f SZ)
 • projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením
 • výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácií overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním
 • doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia, (43f SZ)
 • podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia
 • stavebný denník

 Ods. 2

Pri jednoduchých a drobných stavbách môžu byť po dohode so stavebným úradom náležitosti návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia vrátane jeho príloh primerane zjednodušené.

POVOLENIE NA ODSTÁNENIE STAVBY, NARIADENIE ODSTRÁNENIA STAVBY, DODATOČNÉ POVOLENIE STAVIEB

 • odstránenia pozemnej stavby a dopravnej stavby
 • nariadenia odstránenia pozemnej stavby a dopravnej stavby,
 • dodatočného povolenia pozemnej stavby a dopravnej stavby,

 

Odstrániť stavbu je prípustné len na základe:

 • povolenia stavebného úradu alebo
 • nariadenia stavebného úradu

 

Konanie o dodatočnom povolení stavby:

Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 SZ pri stavbách, ktoré treba ohlásiť, začne z vlastného podnetu konanie.

Stavebný úrad vyzve vlastníka stavby:

 • Aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými SZ, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania (súlad s ÚPN obce) a osobitnými predpismi.
 • Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak na ich podklade sa preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
 • Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže , že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k pozemku iné právo (§58 ods. 2 SZ) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší podľa § 137. Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.
 • Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby nariadi odstránenie stavby.

 

Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade , ak stavebník v určenej lehote:

 • nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 • nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby


Ak stavba bola začatá bez právoplatného stavebného povolenia, t.j. stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť aj napriek tomu, že bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami a na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní stavebný úrad stavbu dodatočne povolí.

K podaniu žiadosti o dodatočné povolenie sa pripája:

 • vyplnené tlačivo „žiadosť o dodatočné povolenie“
 • doklad, ktorým žiadateľ preukazuje , že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo, k pozemku či stavbe má iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej.
 • projektovú dokumentáciu stavby (aj v prípade zmeny) spracovanú podľa § 9 vyhlášky MŽP SR š. 436/2000 Z.z. ktorá musí obsahovať diferencované spracovanie podľa druhu a účelu stavby. Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach
 • ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm a) stavebného zákona (jednoduchých stavieb), postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním (doklad o vzdelaní- fotokópiu je potrebné k PD doložiť)
 • vyjadrenia dotknutých orgánov- správcov inžinierskych sietí
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi konania ak sa konali pred podaním žiadosti
 • ak ide o rozostavanú stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.
 • ak ide o realizovanie stavebnej úpravy, nadstavby alebo udržiavacích prác na stavbe, môže byť stavebníkom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby
 • kópiu z katastrálnej mapy

 

K žiadosti žiadateľ doloží doklad o „inom práve k pozemku“. Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:

 • nájomná zmluva,
 • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
 • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou
 • právo vyplývajúce z iných predpisov

 

 Lehota pre vybavenie: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní, v prípade prerušenia konania lehoty neplynú).

STAVEBNÉ ÚPRAVY A UDRŽIAVACIE PRÁCE    

K ohlásenia zo strany stavebníka je potrebné doložiť:

 • vyplnené tlačivo „ohlásenie stavebných úprav“ alebo „ohlásenie udržiavacích prác“
 • doklad, preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe. Možno ho nahradiť čestným vyhlásením.
 • písomnú dohodu s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca
 • jednoduchý výkres v dvoch vyhotoveniach,
 • v prípade stavebných úprav v bytových domoch (bez zásahu do nosného systému) výkres vypracovaný ,resp. overený oprávneným projektantom v odbore statika,
 • v prípade stavebných úprav v ostatných objektoch (bez zásahu do nosného systému), avšak pokiaľ materiál, ktorý bude použitý na stavebné úpravy môže mať z hľadiska statického dopad na statiku stavby je potrebné doložiť výkres vypracovaný ,resp. overený oprávneným projektantom v odbore statika,
 • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností v prípade dopadov na susedné nehnuteľnosti, a to aj v rátane nehnuteľnosti vo vlastníctve obce

 

Upozornenie: Občan v „ohlásení stavebných úprav“ alebo „ohlásení udržiavacích prác“ – v tlačive uvedie všetkých spoluvlastníkov, ak je pozemok v spoluvlastníctve, resp. ak požaduje, aby stavba bola v spoluvlastníctve.

K žiadosti občan doloží v prípade, že pozemok nie je v jeho výlučnom vlastníctve, teda vo vlastníctve toho kto podáva ohlásenie, doklad o „inom práve k pozemku“.

Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:

 • nájomná zmluva,
 • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
 • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou
 • právo vyplývajúce z iných predpisov

 

S výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia úradu, že k uskutočneniu „ohlásených stavebných úprav“ alebo „ohlásených udržiavacích prác“ nemá námietky.

Lehota pre vybavenie: do 30 dní

DROBNÉ STAVBY 

K ohlásenia drobnej stavby zo strany stavebníka je potrebné doložiť:

 • vyplnené tlačivo „ohlásenie drobnej stavby“
 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 • kópiu z katastrálnej mapy
 • jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a dvojmo stavebné riešenie stavby vypracované osobou s príslušným odborným vzdelaní (doklad o vzdelaní je potrebné doložiť)
 • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, a to aj v rátane nehnuteľnosti vo vlastníctve obce

 

Upozornenie: Občan v ohlásení drobnej stavby – v tlačive uvedie všetkých spoluvlastníkov, ak je pozemok v spoluvlastníctve, resp. ak požaduje, aby stavba bola v spoluvlastníctve.

K žiadosti občan doloží v prípade, že pozemok nie je v jeho výlučnom vlastníctve, teda vo vlastníctve toho kto podáva ohlásenie, doklad o „inom práve k pozemku“.
Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:

 • nájomná zmluva,
 • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
 • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou
 • právo vyplývajúce z iných predpisov

 

S výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia obecného úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.

Lehota pre vybavenie: do 30 dní

Legislatíva
Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)

 

Stavebný poriadok - tlačivá

Návrh na vydanie rozhodnutia o vyvlastnení
 navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_vyvlastneni.docx (16.3 kB) (16.3 kB)

Ohlásenie reklamnej stavby
 ohlásenie_reklamnej_stavby.docx (24.4 kB) (24.4 kB)

Žiadosť o povolenie informačného / reklamného, propagačného
/ zariadenia
 ziadost_o_povolenie_informacneho_reklamneho_propagacneho_zariadenia.docx (18.5 kB) (18.5 kB)

Žiadosť o súhlas s umiestnením zariadení krátkodobého charakteru a prenosných reklamných zariadení
 ziadost_o_suhlas_s_umiestnenim_zariadeni_kratkodobeho_charakteru_a_prenosnych_reklamnych_zariadeni.docx (14.9 kB) (14.9 kB)

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby – studne
 ziadost_o_zriadenie_vodnej_stavby_a_povolenie_na_odber_podzemnych_vod.docx (16.2 kB) (16.2 kB)

Čestné vyhlásenie
 cestne_vyhlasenie.docx (13.9 kB) (13.9 kB)

Návrh - žiadosť na vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
 navrh_na_predlzenie_platnosti_uzemneho_rozhodnutia.docx (16 kB) (16 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.docx (15.3 kB) (15.3 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavieb, ktoré sú stavbami jednoduchými
 navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia_-_jednoduche_stzavby.docx (21.7 kB) (21.7 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavieb, ktoré nie sú stavbami jednoduchými
 navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia_-_nie_jednoduche_stzavby.docx (18.9 kB) (18.9 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie líniových stavieb
 navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia_pre_umiestnenie_liniovej_stavby.docx (20.1 kB) (20.1 kB)

Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia
 navrh_na_zmenu_uzemneho_rozhodnutia.docx (19.6 kB) (19.6 kB)

Ohlásenie stavby elektronickej telekomunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia
 ohlasenie_stavby_elektronickych_komunikacnych_sieti.docx (20.8 kB) (20.8 kB)

Ohlásenie stavebných úprav
 ohlasenie_stavebnych_uprav.docx (17 kB) (17 kB)

Ohlásenie udržiavacích prác
 ohlasenie_udrziavacich_prac.docx (17.6 kB) (17.6 kB)

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (začatej bez povolenia stavebného úradu)
 ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby_zacatej_bez_povolenia_stavebneho_uradu.docx (16.1 kB) (16.1 kB)

Žiadosť o obnovu, prístavbu a nadstavbu rodinného domu
 ziadost_o_obnovu__pristavbu_a_nadstavbu_rodinneho_domu.docx (16.1 kB) (16.1 kB)

Žiadosť o odstránenie stavby
 ziadost_o_odstranenie_stavby.docx (15.8 kB) (15.8 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (na ktorú bolo vydané stavebné povolenie)
 ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim_na_ktoru_bolo_vydane_stavebne_povolenie.docx (16.3 kB) (16.3 kB)

Žiadosť o predĺženie doby výstavby
 ziadost_o_predĺzenie_doby_vystavby.docx (14.7 kB) (14.7 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (inžinierske stavby)
 ziadost_o_stavebne_povolenie_na_inziniersku_stavbu.docx (15.7 kB) (15.7 kB)

Žiadosť o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu
 ziadost_o_trvale_odnatie_polnohospodarskej_pody_pre_vystavbu.docx (16.8 kB) (16.8 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu v užívaní stavby (ktorá je spojená so zmenou stavby)
 ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zmenu_v_uzivani_stavby_ktora_je_spojena_so_zmenou_stavby.docx (16.3 kB) (16.3 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu v užívaní stavby (ktorá nie je spojená so zmenou stavby)
 ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zmenu_v_uzivani_stavby_ktora_nie_je_spojena_so_zmenou_stavby.docx (15.9 kB) (15.9 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 ziadost_o_vydanie_stavebneho_povolenia.docx (16.2 kB) (16.2 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na výstavbu rodinného domu
 ziadost_o_vydanie_stavebneho_povolenia_na_vystavbu_rodinneho_domu.docx (15.9 kB) (15.9 kB)

Žiadosť o výstavbu garáže (s jedným alebo dvoma miestami)
 ziadost_o_vystavbu_garaze_s_jednym_alebo_dvoma_miestami.docx (15.7 kB) (15.7 kB)

Žiadosť o zmenu stavebného dozora
 ziadost_o_zmenu_stavebneho_dozora.docx (14.9 kB) (14.9 kB)

Ohlásenie drobnej stavby - elektrickej prípojky
 ohlasenie_drobnej_stavby-_elektrickej_pripojky.docx (17.8 kB) (17.8 kB)

Ohlásenie drobnej stavby - kanalizačnej prípojky
 ohlasenie_drobnej_stavby-_kanalizacnej_pripojky.docx (16.9 kB) (16.9 kB)

Ohlásenie drobnej stavby - plynovej prípojky
 ohlasenie_drobnej_stavby-_plynovej_pripojky.docx (16.7 kB) (16.7 kB)

Ohlásenie drobnej stavby - vodovodnej prípojky
 ohlasenie_drobnej_stavby-_vodovodnej_pripojky.docx (16.7 kB) (16.7 kB)

Ohlásenie reklamnej stavby
 ohlasenie_reklamnej_stavby.docx (24.1 kB) (24.1 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 tlacivo_drobne_stavby.docx (33.2 kB) (33.2 kB)

Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác
 tlacivo_stavebne_upravy.docx (32 kB) (32 kB)

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby / odborne spôsobilej osoby o vykonávaní vedenia uskutočňovania jednoduchej / drobnej stavby / stavebnej úpravy
 vyhlasenie_dozor.docx (17.9 kB) (17.9 kB)

dnes je: 22.3.2019

meniny má: Beňadik

webygroup
ÚvodÚvodná stránka