Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Komisie

Komisia na ochranu verejného poriadku a ekológie

Marek Sciranka

Vladimír Halčišák BSBA

MUDr. Ján Hanudeľ

Daniel Merkovský

Mgr. Rastislav Böszörményi


 
 

 

 

Obsahová náplň práce komisie:

 • rieši sťažnosti, podnety občanov, odporúča starostovi obce uplatnenie sankcii v prípade porušenia právnych noriem a výšku pokuty,
 • prejednáva priestupky na úseku verejného poriadku a podáva návrhy k eliminovaniu negatívnych javov v obci,
 • prerokúva v spolupráci s policajným zborom bezpečnostnú situáciu v obci,
 • rieši problémy odpadového hospodárstva -  navrhuje sankcie a pokuty, prejednáva priestupky
 • kontroluje užívanie verejných priestranstiev,
 • preveruje a kontroluje dodržiavanie poriadku počas verejných podujatí, predaj a podávanie alkoholických nápojov a cigariet mladistvým, dodržiavanie záverečných hodín v obchodoch, baroch a pohostinstvách, dodržiavanie podmienok ambulantného predaja,
 • prejednáva ďalšie úlohy z uznesení OZ,
 • vykonáva kontrolnú čistoty a poriadku v obci, upozorňuje na zistené nedostatky občanov, zariadenia obchodov a služieb, barov a pohostinstiev, školské zariadenia a ďalšie organizácie pôsobiace na území obce,
 • prešetruje sťažnosti a podania v rámci spolunažívania občanov a susedských vzťahov a prerokúva ich na zasadnutí komisie najmä z hľadiska urovnania sporu a dosiahnutia zmieru,
 • predkladá iniciatívne návrhy na riešenie otázok v oblasti verejného poriadku v obci a plní  ďalšie úlohy smerujúce k prevencii a upevňovaniu výchovného vplyvu na mládež a občanov obce,
 • vydáva stanoviská k výrubu stromov v prípade, že ide o väčšie množstvo stromov  navrhuje tiež ich náhradu, či novú výsadbu a miesta novej výsadby,
 • kontroluje miestne komunikácie, navrhuje formy opráv a údržby.

 

Komisia finančná a správy obecného majetku

Mgr. Martin Čontofalský

František Merkovský

Marta Mylanová

Ing. Bohumír Tomaško

Alena Želinská


 
 

 

 

Obsahová náplň práce komisie:

 • na základe podkladov ostatných komisií spracúva návrhy na schválenie a zmeny obecného rozpočtu,
 • podáva návrh na miestne poplatky a dane, výšku prenájmov a kúpu nehnuteľnosti,
 • rieši problémy a sťažnosti súvisiace s obecným bytom,
 • navrhuje opravy a údržby obecných nehnuteľnosti a kultúrnych pamiatok,
 • navrhuje novelizáciu vnútorných smerníc o hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom obce,
 • podieľa sa na vykonávaní inventarizácie pokladničnej hotovosti obecného úradu a majetku obce,
 • predseda a kontrolór obce uskutočňujú minimálne štyrikrát do roka kontrolu hospodárenia vo vybraných úsekoch.

 

Komisia pre šport a kultúru

Mgr. Lukáš Čontofalský

Mgr. Iveta Horňáková

Mgr. Vladimír Janitor

Ing. Martin Kaľata

Jakub Klamarčík


 
 

JUDr. František Lukačko

Marián Zgola


 

 

Obsahová náplň práce komisie:

 • posudzuje návrh na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci,
 • spolupôsobí pri koordinácii kolektívu školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v obci,
 • spracúva plán kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí s dôrazom na historické  výročie a aktuálne zameranie akcií,
 • robí prieskumy a navrhuje stanoviská:
 1. opatrovateľskej činnosti
 2. spoločnému stravovaniu ťažko zdravotne postihnutých a starých občanov obce
 3. zlepšeniu práce so starými občanmi obce – aktivizuje mládež do rôznych krúžkov a kurzov a spolupracuje pri organizovaní športových podujatí celoobecného a školského charakteru,
 • predkladá návrhy do rozpočtu obce za svoje oblasti a zároveň spolupracuje s finančnou komisiou pri zostavovaní rozpočtu obce, zmenách rozpočtu obce.

 
 • Streda114graphic-icon
 • Štvrtok91graphic-icon
 • Piatok8-4graphic-icon

dnes je: 14.11.2018

meniny má: Irma

Ktorú oblasť rozvoja obce považujete za najdôležitejšiu?
 
 
213

 
 
 
329

 
 
 
60

 
 
 
69

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka